อ่านทั้งหมดประชาสัมพันธ์ถาม-ตอบความรู้-วิชาการมีดีมาโชว์ซื้อ-ขาย-ประมูลสัพเพเหระกิจกรรม 2U
หัวใจพระคาถา 108 .....หลวงปู่เกลี้ยง เตชะธัมโม วัดศรีธาตุ(โนนแกด) จ.ศรีสะเกษ

1)  หัวใจพระธรรม 7 คัมภีร์-"สัง-วิ-ธา-ปุ-กะ-ยะ-ปะ"

2)  หัวใจพระสูตร- "ทิ-ปะ-สัง-อัง-ขุ"

3)  หัวใจพระวินัย- "อา-ปา-มะ-จุ-ปะ"

4)  หัวใจวิปัสสนา-"วิ-สะ-สะ-ติ"

5)  หัวใจพระรัตนคุณ-"อุ-หา-สะ-ติ"

6)  หัวใจยอดพระนิพพาน- "อะ-ระ-หัง"

7)  หัวใจแก้ว 8 ประการ-"มิ-ถิ-ยา-โน"

8)  หัวใจนิพพานสูตร-"พุท-ธิ-จะ-ติ"

9)  หัวใจเสสฏ์ฐัน-"เส-พุท-สะ-เว-ตัง-วะ-เส"

10)  หัวใจปะถังมัง-"ทุ-สะ-มะนิ"

11)  หัวใจพระไตรสรณาคมน์- "พุท-ธะ-สัง-มิ"

12)  หัวใจอิติปิโส- "อิ-กะ-อิ-ติ"

13)  หัวใจปฏิสังขาโย-"จิ-ปิ-เส-คิ"

14)  หัวใจปรมัตถ์-"จิ-เจ-รุนิ"

15)  หัวใจนะโม- "สะ-ตะ-อุ-เอ"

16)  หัวใจตรีนิสิงเห- "สะ-หะ-ชา-ตรี"

17)  หัวใจยานี-"ยา-นี-ระ-ตะ-นัง"

18)  หัวใจพระยากาสลัก-"จะ-ภะ-กะ-ละ"

19)  หัวใจสนธิ-"นะมะ-จะ"

20)  หัวใจกุศล-"นะ-มะ-กะ-ยะ"

21)  หัวใจสัคเค-"นะ-สะ-มิ-เห"

22)  หัวใจกา-"รก-กะ-เม-ถะ"

23)  หัวใจอริยสัจ-"ทุ-สะ-นิ-มะ"

24)  หัวใจสรณาคมน์-"สะ-ระ-มะ-ณะ"

25)  หัวใจคเต-"สัก-ปะ-สิ-จะ-มิ"

26)  หัวใจพระไตรปิฎกหรือตรีเพชร-"มะ-อะ-อุ"

27)  หัวใจมงกุฏพระเจ้า-"อิ-มะ-หิ-ตะ-กะ-ระ-สุ"

28)  หัวใจสมาส- "สิ-ริ-สะ-โต"

29)  หัวใจนิทาน- "สี-วา-กุท-ธะ"

30)  หัวใจวิปัสสิส- "สะ-ขิ-สะ-ปิ"

31)  หัวใจยาตะ- "หัง-นะ-หิ-โส-ตัง"

32)  หัวใจพาหุง- "พามา-นา-อุ-กะ-สะ-นะ-ทุ"

33)  หัวใจเปรต- ""ทุ-สะ-นะ-โส"

34)  หัวใจทิพย์มนต์- "กะ-จะ-ยะ-สะ"

35)  หัวใจพระนิพพาน- "สิ-วัง-พุท-ธัง"

36)  หัวใจแก้ว 3 ประการ- "นะ-กะ-ระ-นะ"

37)  หัวใจสัมพุทเธ-"สะ-ทุ-มะ-โต"

38)  หัวใจสัมโพขฌงค์-"สะ-ธะ-วิ-ปิ-ปะ-สะ-อุ"

39)  หัวใจมหาสมัย-"กา-ละ-กัญ-ชา-มะ-หา-ภะ-สะ-มา"

40)  หัวใจบารมี 30 ทิศ-"ยะ-เว-สะ-เจ-เอ-หิ"

41)  หัวใจปุคคลบัญญัติ-"ปะ-นะ-ปะ-เถ"

42)  หัวใจตะบะนะ-"กา-รัต-ถี"

43)  หัวใจจังงัง-"กะ-ระ-สะ-ติ"

44)  หัวใจอิทธิฤทธิ์- "อะ-หัง-นุ-กา"

45)  หัวใจแคล้วคลาด- "อะ-หัน-ติ-โก"

46)  หัวใจศิริมานนท์-"ถะ-กะ-จะ-นา"

47)  หัวใจเจ็ดตำนาน- "สะ-ยะ-สะ-ปุ-ยะ-อะ-ปะ"

48)  หัวใจมงคล- "นะ-ระ-ติ"

49)  หัวใจภาณยักษ์- "ภะ-ยะ-นะ-ยะ"

50)  หัวใจพระสีวลี- "นะ-ชา-ลี-ติ"

51)  หัวใจพระคุณ- "พุ-โม-ยะ-โล-นะ-โร"

52)  หัวใจพระเจ้า 5 พระองค์- "นะ-โม-พุท-ธา-ยะ"

53)  หัวใจพระเจ้า- "อิส-วา-สะ"

54)  หัวใจพระ- "ภะ-คะ-วา"

55)  หัวใจพระศรีศากยมุนี- "ปะ-ภะ-กะ"

56)  หัวใจพระกัสสป-" ปะ-ระ-กะ-ชะ"

57)  หัวใจพระเตมีย- "นะ-ปะ-กะ-ตะ"

58)  หัวจพระมหาชนก-" ปะ-พะ-ยะ-หะ"

59)  หัวใจพระโกนาคม- "นะ-มะ-กะ-ตะ"

60)  หัวใจพระเวสสันดร- "สะ-ระ-ตะ-นะ"

61)  หัวใจพระวิธูร- "นะ-ปะ-สะ-อิ"

62)  หัวใจพระสุวรรณสาม- "อะ-วะ-สัท-ทะ"

63)  หัวใจพระโพธิสัตว์- "ปะ-สะ-นะ-วา"

64)  หัวใจพระภูริทัต- "ปะ-สิ-มิ-วา"

65)  หัวใจพระมาลัย- "พะ-ละ-ยะ-ยะ"

66)  หัวใจพระมโหสถ-"ปะ-ระ-อุ-อะ"

67)  หัวใจพระอริยะ- "นะ-ระ-วา-ระ"

68)  หัวใจพระราม- " ถัม-ภู-ปิ"

69)  หัวใจคน-"นะ-ระ-กา-ลัง"

70)  หัวใจชาย- "จิต-ตัง-ปุ-ริ-โส"

71)  หัวใจหญิง- "จิต-ตังภิก-ขิ-ริ-นิ-เม"

72)  หัวใจพระยามาร- "นุ-ภา-วะ-โต"

73)  หัวใจขุนแผน- "สุ-นะ-โม-โล"

74)  หัวใจพระร้อยเอ็ด-"อิ-สิ-สะ"

75)  หัวใจโจร-"กัณ-หะ-เน-หะ"

76)  หัวใจพระยามิลินท์-"อะ-ละ-วิ"

77)  หัวใจอันธพาล- "โล-ระ-โท-รัง"

78)  หัวใจพระอิศวร-"สะ-จะ-นะ-กะ-โต"

79)  หัวใจพระพาย-"วา-ละ-กะ-โต"

80)  หัวใจหนุมาน- "ยะ-ตะ-มะ-อะ"

81)  หัวใจลิงลม- "ยุ-วา-พะ-วา"

82)  หัวใจนกกาสัก-"กา-ละ-ถา-นะ"

83)  หัวใจพาลี- "ยัน-ตะ-นะ-ภา"

84)  หัวใจองคต- "พะ-หะ-วา-สา"

85)  หัวใจนกยูง- "ตะ-ปุ-ปะ-สิ-ยัง"

86)  หัวใจพระยาไก่- "กิ-กุ-กุ"

87)  หัวใจงู- "อะ-นิ-สัป-โป"

88)  หัวใจพระยานาค- "อัง-สุ"

89)  หัวใจสัตว์- "อัน-ตะ-กาโว"

90)  หัวใจกาลี- "หัน-ตะ-นุ-ตา"

91)  หัวใจโลกสาม- "โล-กะ-วิ-ทู"

92)  หัวใจอาวุธ- "กะ-ขะ-มะ-นิ"

93)  หัวใจคงคาเดือด- "กะ-ขะ-ชะ-นะ"

94)  หัวใจพระยาม้า- "สุ-กะ-ขะ-โย"

95)  หัวใจไฟ- "เต-ชะ-สะ-ติ"

96)  หัวใจตรีเภท-"ลง-มะ-อะ-อุ"

97)  หัวใจพระนางธรณี- "เม-กะ-มะ-อุ"

98)  หัวใจเกราะเพชร- "ภู-ตา-กัง-เก"

99)  หัวใจลม- "วา-ยะ-ละ-ภะ"

100)  หัวใจแผ่นดิน- "ปะ-ฐะ-อิ-ยัง"

101)  หัวใจข้าวเปลือก- "ฉะ-นะ-ฉะ-ญา"

102)  หัวใจธนู- "นะ-ภา-นุ-เว"

103)  หัวใจก.ข.-"อิ-นะ-วัง"

104)  หัวใจอาวุธพระเจ้า- "ปะ-สิ-สะ"

105)  หัวใจดาบ- "วิ-เน-สัง-ติ"

106)  หัวใจอายันตุโภนโต-"อะ-นิ-ขิ-ปิ"

107)  หัวใจโตมร-"นะ-หิ-โส-ถัง" ฯลฯ....

108)  หัวใจราชสีห์-สี-หะ-นา-ทัง


ที่มา : http://www.buddhapoem.com/index.php?lay=boardshow&ac=webboard_show&Category=buddhapoemcom&thispage=11&No=70270
ผู้โพสต์ : niwat   วันที่ : 15 - ธ.ค. - 49  เวลา 11:32:27   , ip : 58.136.xxx.xxx    แจ้งลบทั้งกระทู้   Warning: getimagesize(images/board/3_1166157205.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /home/amulet2u/domains/amulet2u.com/public_html/includes/functions.php on line 124

หลวงปู่เกลี้ยง เตชธัมโม พระเกจิดังอีสานใต้

ตำนานเรื่องราวพระคณาจารย์ในสยามประเทศ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าพระคุณเจ้าแต่ละรูป ล้วนมีวัตรปฏิบัติและคุณวิเศษแตกต่างกันไป

หลวงปู่เกลี้ยง เตชธัมโม ถือเป็นพระคณาจารย์รูปหนึ่ง ที่มีความรอบรู้หลากหลายศาสตร์หลายแขนง ได้นำความรอบรู้และแม่นยำของท่าน ช่วยให้ผู้คนพ้นเคราะห์ พ้นอันตราย ให้ได้รับผลสมความปรารถนามากมาย

ปัจจุบัน หลวงปู่เกลี้ยง หรือพระครูโกวิทพัฒโนดม สิริอายุ 99 ปี พรรษา 31 เป็นเจ้าอาวาสบ้านโนนแกด ต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

อัตโนประวัติ หลวงปู่เกลี้ยง เกิดในสกุล คุณมะนะ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2451 ที่บ้านก้านเหลือง ต.หมากเขียบ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ โยมบิดา-มารดา ชื่อ นายบุญมี และนางผิว คุณมะนะ มีพี่น้องทั้งหมด 7 คน

เมื่ออายุได้ 8 ขวบ บิดาก็เสียชีวิต สร้างความลำบากให้ครอบครัวไม่น้อย มารดาจึงต้องอพยพพาลูกๆ มาอยู่บ้านโนนแกด ต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

จากนั้น เข้าเรียนหนังสือชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนวัดบ้านโนนแกด จนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และเรียนต่อม.3 จบในปีพ.ศ.2466 จึงออกมาช่วยมารดาประกอบอาชีพ เพื่อช่วยเหลือครอบครัว

พ.ศ.2467 เป็นครูช่วยสอนครั้งแรกที่โรงเรียนวัดบ้านโนนแกด ก่อนถูกย้ายไปสอนที่โรงเรียนบ้านโพรง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ เป็นเวลา 3 ปีครึ่ง

ในขณะที่สอนหนังสืออยู่นั้น สุขภาพร่างกายไม่ค่อยสู้ดี จึงขอลาออกมาเพื่อรักษาตัว เมื่อสุขภาพดีขึ้น ท่านจึงขอลาบวชสามเณร ที่วัดบ้านโนนแกด ด้วยความอยากเรียนต่อ กอปรกับได้เคยทำการสอนมาแล้ว จึงมองเห็นความสำคัญของการศึกษา

ท่านได้ขออนุญาตเจ้าอาวาสไปเรียนนักธรรมที่วัดบ้านดวนใหญ่ กิ่งอ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ

เมื่อสอบนักธรรมชั้นตรีได้แล้ว ท่านอยากเรียนต่อนักธรรมชั้นโท แต่วัดบ้านดวนใหญ่ ยังไม่มีการเปิดสอน จึงขอลาเจ้าอาวาสวัดบ้านดวนใหญ่ไปศึกษานักธรรมชั้นโทที่จ.บุรีรัมย์

ในขณะที่ศึกษาอยู่นั้น ทางราชการมีหมายเรียกให้เข้ารับการเกณฑ์ทหาร จำเป็นต้องลาสิกขา ท่านเข้ารับการฝึกเป็นเวลา 6 เดือน ก่อนได้รับคัดเลือกเข้าเรียนต่อนายสิบทหาร

ท่านได้มาประจำการและออกปฏิบัติการสงครามมหาเอเชียบูรพานาน 2 ปี 7 เดือน ก่อนย้ายกลับมาเป็นเสมียนสัสดีที่อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ทำงานในตำแหน่งนี้ได้ 2 ปีเศษ ท่านต้องออกจากงาน เพราะมารดาเสียชีวิต ไม่มีใครดูแลน้อง

เนื่องจากเป็นคนที่มีความรู้และมีใจยุติธรรม ชาวบ้านจึงแต่งตั้งให้เป็นตุลาการประจำหมู่บ้าน ต่อมา ได้แต่งงานกับนางเลิง คุณมะนะ และมีธิดาด้วยกัน 1 คน

ในชีวิตฆราวาส ได้อาศัยประสบการณ์ในการรับราชการทหาร ช่วยรักษาพยาบาลชาวบ้านด้วยยาสมุนไพร ผู้คนที่ป่วยก็หายป่วย จนเป็นที่รู้จักกันทั่วไป ชาวบ้านใกล้และไกล ต่างเข้ามาขอรับการรักษา เกิดความเลื่อมใสศรัทธาและเป็นที่กล่าวขาน

นายเกลี้ยงไม่เคยใช้ชีวิตหยุดนิ่งอยู่กับที่ ยังได้ศึกษาธรรมะที่ตัวเองชอบ ได้ศึกษาพระคาถา พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระคาถาจักราวุธโองการพระเจ้า 5 พระองค์ ด้วยความอยากรู้และใฝ่เรียน ท่านได้ไปเรียนวิชากับอาจารย์บาน เรียนจนอาจารย์ไม่มีอะไรจะสอนอีก อาจารย์บานจึงแนะนำให้บวชธรรมและศึกษาพระคาถาอีกมากมาย

ท่านมีความชำนาญด้านคาถาอาคม การรักษาพยาบาลด้วยสมุนไพร จนเป็นที่เลื่องลือและมีคนสมัครเป็นศิษย์มากมาย ท่านก็รับเป็นศิษย์โดยจะบวชธรรมให้ ถ่ายทอดวิชาทุกอย่างขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตนว่าทำได้ตามข้อห้ามที่บอกหรือไม่

พ.ศ.2518 จึงบอกกล่าวกับครอบครัวจะขออุปสมบท ทางครอบครัวอนุโมทนาด้วย ท่านได้เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2518 ที่วัดบ้านแทง ต.ซำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ โดยมีพระเกษตรศีลาจารย์ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ เป็นพระอุปัชฌาย์, พระครูประศาสน์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระสมุห์บุญทัน เป็นพระอนุสาวนาจารย์

ชีวิตในร่มกาสาวพัสตร์ของหลวงปู่เกลี้ยง ชอบทำงานเพื่อส่วนรวมของประชาชนเป็นประจำ บ่อยครั้งที่บรรดาลูกศิษย์ไปวัดบ้านโนนแกด จะไม่พบท่านในกุฏิ แต่จะต้องเดินทางไปตามหมู่บ้านใกล้บ้างไกลบ้าง ตามแต่งานที่กำลังให้ความช่วยเหลือ

งานก่อสร้างถนนใหม่หรือการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างจะได้รับความสนใจเป็นที่ยิ่ง จะพบเห็นได้จากผลงานการให้ความช่วยเหลือวัดต่างๆ มิใช่เพียงแต่ในจ.ศรีสะเกษเท่านั้น แต่ยังให้ความช่วยเหลือวัดต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้ร้องขอมา ท่านจะให้การสนับสนุนทุกแห่ง

หลวงปู่เกลี้ยง ยังให้การสงเคราะห์ด้านการรักษาพยาบาลแก่ผู้ประสบเคราะห์ชะตากรรมต่างๆ ซึ่งไม่อาจรักษาให้หายได้จากสถานพยาบาล โดยการให้การรักษาของหลวงปู่ เป็นยาตามตำรับแพทย์แผนโบราณและจากความเชื่อศรัทธา ทำให้ทุกคนหายเจ็บป่วย ถ้ามาหาทันเวลาและอยู่ในวิสัยที่จะหายไข้ได้

หลวงปู่เกลี้ยง เป็นพระสุปฏิปันโน คือ ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ข้อธรรมที่ท่านนำมาถ่ายทอดแก่บรรดาญาติโยม ยากจะหาพระรูปใดเสมอเหมือน ด้วยท่านจะสอนแต่เฉพาะผู้สนใจใฝ่รู้เท่านั้น

หลวงปู่เกลี้ยง ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่ พระครูโกวิทพัฒโนดม พร้อมตาลปัตรพัดยศ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2534

ล่าสุด หลวงปู่เกลี้ยง ได้รับนิมนต์มาทำพิธีบวงสรวงตั้งศาลพระภูมิแห่งใหม่ ที่ทำการพรรคไทยรักไทย หน้าตึกไอเอฟซีที เพื่อเชิญมาปัดเป่าสิ่งเลวร้าย แก้เคล็ดทางการเมืองจากมรสุมที่รุมเร้าอย่างหนัก ในฐานะผู้เชี่ยวชาญในการตั้งศาลพระภูมิ ดูเจ้าที่เจ้าทางและญาณพิเศษติดต่อทางพรหมและทางภูมิ

นอกจากนี้ หลวงปู่เกลี้ยง ยังเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ พล.ต.อ.ชิดชัย วรรณสถิตย์ รักษาการรองนายกรัฐมนตรี เลื่อมใสศรัทธามากรูปหนึ่ง งานทำบุญที่บ้านทุกครั้งต้องนิมนต์หลวงปู่เกลี้ยงมาเป็นประจำ

แม้ทุกวันนี้ หลวงปู่เกลี้ยงจะย่างอายุเข้าล่วงวัยไม้ใกล้ฝั่ง แต่ท่านยังเอาใจใส่ทำงานเพื่อส่วนรวมเช่นเดิม โดยมิได้หยุดหย่อน

สมกับเป็นปูชนียบุคคลแห่งอีสานใต้โดยแท้


ที่มา : http://www.matichon.co.th/khaosod/khaosod_detail.php?s_tag=03p0148020449
   ความเห็นที่ 1 โดยคุณ : niwat วันที่ : 15 - ธ.ค. - 49  เวลา 11:33:25  ,ip :58.136.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น


ดีครับคุณนิวัติ ที่นำพระเกจิอาจารย์ที่เก่ง ๆ น่านับถือมาเผยแพร่ครับ
   ความเห็นที่ 2 โดยคุณ : da_p05 วันที่ : 15 - ธ.ค. - 49  เวลา 12:25:11  ,ip :222.123.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น


สาธุๆ ๆ
   ความเห็นที่ 3 โดยคุณ : Punchai วันที่ : 15 - ธ.ค. - 49  เวลา 15:23:08  ,ip :124.157.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น


- ขอบพระคุณมากคร้าบ
   ความเห็นที่ 4 โดยคุณ : นายไกรสิทธิ์ วันที่ : 15 - ธ.ค. - 49  เวลา 16:14:18  ,ip :125.24.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น


ขอบคุณมากครับ
   ความเห็นที่ 5 โดยคุณ : บ้านแพ้ว วันที่ : 16 - ธ.ค. - 49  เวลา 08:43:56  ,ip :202.57.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น


ขอบคุณครับ
   ความเห็นที่ 6 โดยคุณ : กิตติ วันที่ : 16 - ธ.ค. - 49  เวลา 12:19:30  ,ip :125.25.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น


ทายาทหลวงปู่ชื่อพระมหาเฉลิมชัยสร้างพระ  ไดรับออนุญาตจากหลวงปู่แล้ว
   ความเห็นที่ 7 โดยคุณ : duedan วันที่ : 06 - ก.พ. - 51  เวลา 01:01:30  ,ip :58.9.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น


สำนักสงฆ์บ้านหนองแวง  ต. ทุ่มที่หลวงปู่อุปภัมอยู่ เชิญทุกท่านร่วมสร้างกุฏิและโบสถ์ ด่วน  น่าสงสาร
   ความเห็นที่ 8 โดยคุณ : duedan วันที่ : 06 - ก.พ. - 51  เวลา 01:05:04  ,ip :58.9.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น


ชาวบ้านบุ ชาววัดทอง หรือวัดสุวรรณาราม เล่าให้ฟังว่า ตามที่เคยทราบ  และถามคนในวัดและคนที่เคยไปรวมบุญที่ศรีสะเกษว่า  พระมหาเฉลิมชัย ศรีเมือง (จำปาใด) เดิมเกิดที่บ้านหนองแวง อ.เมือง  จ.สรีสะเกษ  บวชตั้งแต่จบ  ป.6 วัดทองหลวงพ่อทับ  วัดสุวรรณาราม .จบปริญญาตรี  มหาลัยจุฬา  ปรัญญา  ปริญญาโท  ทางกฎหมาย  เป็นพระหนุ่มที่ไฟแรง  มีญาติโยมศรัทธามาก  สร้างสำนักสงฆ์บ้านหนองแวง บ้านเกิด หมดหลายสิบล้าน  เป็นญาติกับ  พลตรีจำลอง  ศรีเมือง  ด้วยนะ  มีญาติเป็นนายทหาร  ตำรวจใหญ่ด้ และที่สำคัญเคยอ่านประวัติท่าน  เคยเป็นสัปเหล่อ  เผาศพคนตาย มาสิบกว่าปีด้วย  อู้ พูดแล้วน่ากลัวจัง ท่านเคยเทศน์ในพระอุโบสถวัดสุวรรณารามด้วยเรื่องนี้ เล่าให้ฟังสำหรับคนที่อยากรู้ประวัติท่าน

   ความเห็นที่ 9 โดยคุณ : navyfreeman@hotmail. วันที่ : 25 - มิ.ย. - 51  เวลา 19:10:28  ,ip :58.9.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น


สุดยอดเกจิบ้านเฮา
   ความเห็นที่ 10 โดยคุณ : pornteb วันที่ : 27 - ก.ค. - 51  เวลา 16:23:21  ,ip :172.16.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น


ดีคับ
   ความเห็นที่ 11 โดยคุณ : jammy วันที่ : 08 - ธ.ค. - 51  เวลา 09:47:57  ,ip :192.168.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น


ดีคับ
   ความเห็นที่ 12 โดยคุณ : jammy วันที่ : 08 - ธ.ค. - 51  เวลา 09:48:06  ,ip :192.168.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น


ตะกรุดรุ่นสุวรรณเศรษฐีฯ
วัดสุวรรณาราม ซ.จรัญสนิทวงศ์ 32 บางกอกน้อย กรุงเทพฯ ร่วมกับสำนักสงฆ์บ้านหนองแวง ต.ทุ่ม อ.เมือง จ. ศรีสะเกษ ได้จัดสร้างวัตถุมงคล "รุ่นสุวรรณเศรษฐี ปีมหามงคล" ขึ้นโดยประธานอำนวยการดำเนินงานจัดสร้าง สมเด็จพระพุทธโฆษา จารย์ เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม กรรมการมหาเถรสมาคม

พระราชพุทธิญาณ เป็นประธานที่ปรึกษา พระครูพิศิษฎ์อาจารคุณ รองประธานที่ปรึกษา, ผอ.เขตบางกอกน้อย ที่ปรึกษา, ผอ.ร.ร.สุวรรณารามวิทยาคม ที่ปรึกษา, ผอ.ร.ร.วัดสุวรรณาราม ที่ปรึกษา, คณะภิกษุสงฆ์วัดสุวรรณารามทุกรูปเป็นกรรมการ

วัตถุประสงค์ 1.เพื่อสืบสานตำนานและยกย่องเกียรติคุณพระครูเทพสิทธิเทพาธิบดี (หลวงปู่ทับ) 2.เพื่อสร้างพระอุโบสถและกุฏิสำนักสงฆ์บ้านหนองแวง จ.ศรีสะเกษ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลปีมิ่งมหามงคล ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา 3.ส่วนหนึ่งเพื่อบูรณะศาลาการเปรียญวัดสุวรรณาราม (วัดทอง) 4.ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนการศึกษาเด็กนักเรียนยากจนแต่เรียนดีในจังหวัดศรีสะเกษวัตถุมงคล "รุ่นสุวรรณเศรษฐี ปีมหามงคล" ปัจจุบันได้รับความสนใจจากนักสะสมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ "พระปิด ตาย้อนยุคหลวงพ่อทับ" และ "ตะกรุดใบลานเก่า" ซึ่งมีอายุกว่า 100 ปี ใบลานจารอักขระเลขยันต์นี้เป็นสิ่งมงคลที่ "หลวงพ่อทับ" อดีตพระเกจิอาจารย์ชื่อดังวัดทองได้เก็บรักษาไว้ บางชิ้นได้เกิดการชำรุดทรุดโทรมลงตามกาลเวลา ทางวัดจึงนำมาจัดทำเป็นวัตถุมงคลมอบให้ลูกศิษย์ลูกหาและคณะศรัทธาวัดสุวรรณาราม ได้มีไว้เป็นสมบัติส่วนตัว

วัตถุมงคลรุ่นสุวรรณเศรษฐี ปีมหามงคล "พระมหาเฉลิมชัย" วัดสุวรรณาราม เป็นหนึ่งในผู้ร่วมจัดสร้างขึ้น ท่านได้เคยอยู่เรียนวิชาอาคมรวมถึงวิธีการทำตะกรุดจากพระพี่ชายแท้ๆ ของหลวงปู่เกลี้ยง นั่นก็คือ พระครูกลิ้ง หรือหลวงปู่กลิ้ง อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านหนองม่วง ปัจจุบันมรณภาพแล้ว

นอกจากการจัดทำตะกรุดใบลานแล้ว พระมหาเฉลิมชัยได้ขออนุญาตหลวงปู่เกลี้ยงจัดสร้างวัตถุมงคล "พระผงรูปเหมือนหลวงปู่เกลี้ยง-จตุคามรามเทพ" โดยหลวงปู่เกลี้ยงได้เมตตาเซ็นหนังสือให้ วัตถุมงคลทั้งหมดผ่านพิธีพุทธาภิเษก เทวาภิเษกอย่างเข้มขลังสมบูรณ์แล้ว ณ มณฑลพิธีพระอุโบสถวัดสุวรณาราม กรุงเทพฯ พระเกจิอาจารย์ร่วมนั่งปรกอธิษฐานจิตจำนวนมาก สนใจบูชาได้ที่ พระมหาเฉลิมชัย ศาลาการเปรียญชั้นบน วัดสุวรรณาราม กรุงเทพฯ
   ความเห็นที่ 13 โดยคุณ : chai_chin วันที่ : 08 - มี.ค. - 52  เวลา 20:03:06  ,ip :58.9.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น


ร่วมทำบุญสร้างพระใหญ่ ตามแต่ศรัทธา


วางศิลาฤกษ์-พระใหญ่ 11ศอก พระเกจิ"หลวงปู่เกลี้ยง"อุปถัมภ์ รับพระปิดตา หลวงพ่อทับ 


วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2552 ปีที่ 18 ฉบับที่ 6685 ข่าวสดรายวัน


วางศิลาฤกษ์-พระใหญ่ 11ศอก พระเกจิ"หลวงปู่เกลี้ยง"อุปถัมภ์

คอลัมน์ สดจากหน้าพระ

โดย อนุชา ทรงศิริพระประธานองค์ใหญ่
สํานักสงฆ์บ้านหนองแวง ตั้งอยู่กลางทุ่งนาห่างไกลอำเภอเมือง และไกลความเจริญ เป็นสำนักสงฆ์ที่สร้างขึ้นใหม่ เมื่อปี พ.ศ.2547 โดยมีเนื้อที่จำนวน 6 ไร่ ปัจจุบันมีพระภิกษุจำพรรษาอยู่ 7 รูป ดังนั้น ทางคณะกรรมการหมู่บ้าน และท่านที่เคารพนับถือทางกรุงเทพฯ ตลอดทั้งลูกหลานที่มาทำงานในกรุงเทพฯ ได้มีจิตศรัทธาร่วมกันช่วยบอกบุญไปยังผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายซื้อที่ดินจำนวน 3 ไร่ เพื่อสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ขนาดหน้าตัก 5.5 เมตร สูง 8 เมตร พร้อมปิดทอง งบประมาณในการซื้อที่ดินและสร้างพระประธานองค์ใหญ่ทั้งสิ้นประมาณ 1,999,999 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)

อานิสงส์การสร้างพระประธาน ถือได้ว่าเป็นการสร้างมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตถวายเป็นพุทธบูชา ทำให้เป็นผู้มีเดชอำนาจมาก เพื่อสะเดาะเคราะห์ต่อชะตา เสริมสิริมงคลแก่ชีวิตพร้อมบริวาร เพิ่มอำนาจบารมีแก่บุคคลผู้สร้างและทำให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบต่อไป

เดิมทีสำนักสงฆ์บ้านหนองแวงแห่งนี้เป็นที่ท้องนาของชาวบ้านชื่อ นายบุญรอด เสาเวียง ต่อมาชาวบ้านหนองแวงซึ่งมีความต้องการสร้างวัดเพื่อเป็นที่ทำบุญและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาประจำหมู่บ้าน ได้ประชุมเพื่อหารือกันและมีมติเป็นเอกฉันท์ พร้อมใจกันเพื่อจะขอซื้อที่ดินจากนายบุญรอด 3 ไร่ 2 งาน 4 ตารางวา ในราคา 150,000 บาท ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2543


ต่อ มาทางคณะกรรมการหมู่บ้านได้ซื้อที่ดินเพิ่มเติมอีก 3 ไร่ ในราคา 135,000 บาท จากนายณรงค์ รวมเป็นที่ดินทั้งหมด 6 ไร่ 2 งาน 4 ตารางวา รวมค่าจัดซื้อที่ดินทั้งสิ้นเป็นเงิน 285,000 บาท

กุฏิหมู่ทรงไทย

ศาลาการเปรียญ


โดยได้รับการอุปถัมภ์ค่าที่ดินจาก "หลวงปู่เกลี้ยง" พระเกจิอาจารย์ชื่อดัง เจ้าอาวาสวัดศรีธาตุ (โนนเกด) มีเมตตามอบเงินให้ 100,000 บาท เป็นค่าที่ดิน ส่วนที่เหลือพระหลานชายหลวงปู่เกลี้ยง คือพระมหาเฉลิมชัย ปภัสสโร ที่จำพรรษาอยู่ที่วัดสุวรรณาราม กรุงเทพฯ ได้นำพาญาติโยมทางกรุงเทพฯ และคณะพระสงฆ์วัดสุวรรณาราม บางกอกน้อย คณะพระสงฆ์วัดกุนนทีรุทธาราม (วัดห้วยขวาง) กรุงเทพฯ นำกฐินสามัคคีมาทอดปีแรกปี 2547 มีพระจำพรรษาปีแรก 6 รูป เณร 3 รูป โดยมีหลวงพ่อสุธีร์ ฐิตสุโภ เป็นเจ้าอาวาส ได้สร้างศาลามุงด้วยหญ้าคา 1 หลัง กุฏิเล็กๆ อีก 3 หลัง และสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขา ใช้จ่ายเงินไปจำนวน 300,000 บาท ในทุกๆ ปี

    พระมหาเฉลิมชัย ก็จะนำญาติโยมทางกรุงเทพฯ นำกฐินสามัคคีมาทอดถวายบ้านเกิดเป็นประจำมิได้ขาด

หลวงปู่เกลี้ยงเมตตาพระมหาเฉลิมชัย


ต่อมาเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2549 พระมหาเฉลิมชัยและคณะได้ร่วมกันจัดกฐินสามัคคีและนำไปทอดที่สำนักสงฆ์บ้านหนองแวง ได้ปัจจัยจำนวนหนึ่ง นำไปสร้างศาลาการเปรียญ กว้าง 13 เมตร ยาว 24 เมตร พร้อมกั้นห้องในศาลา 2 ห้อง ปูกระเบื้อง และติดตั้งระบบไฟฟ้า พัดลม รวมทั้งสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขา จำนวน 10 ห้อง จนสร้างเสร็จทุกอย่างในปี 2550 ได้พาญาติโยมไปทอดกฐินสามัคคี ต่อมาในปี 2551 ได้สร้างกุฏิทรงไทย จำนวน 3 หลัง และจัดซื้อโอ่งใส่น้ำดื่ม จำนวน 40 ลูก และซื้อดินถมลานวัดสิ้นเงินทั้งสิ้น 1,980,000 บาท ได้รับศรัทธาจากญาติโยมทางกรุงเทพฯ คืออาจารย์หลง-คุณโสภา หาวารี คุณแม่ประไพวรรณ พงศ์พฤกษา เจ้โอตลาดรถไฟบางกอกน้อย คุณประเสริฐศักดิ์-คุณคุณนิภา บุญรอด และเจ้แสงจันทร์ วันเจริญ รับเป็นเจ้าภาพสร้างกุฏิทรงไทย หลังละ 120,000 บาท ส่วนที่เหลือได้เงินจากการนำกฐินไปทอดถวาย วันที่ 9 พ.ย.2551

สำหรับในปีนี้ 2552 ทางสำนักสงฆ์บ้านหนองแวง จะได้สร้างพระประธานองค์ใหญ่ หน้าตัก 11 ศอก ใหญ่สุดในจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นพุทธบูชา และสร้างเป็นกตัญญุตาน้อมถวายแด่พระมหาเถระ 2 รูป 2 ภาค ที่มีอายุมากที่ในกรุงรัตนโกสินทร์คือ รูปที่ 1 ปัจจุบันมีอายุย่าง 103 ปี สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม (วัดทอง) บางกอกน้อย กรุงเทพฯ ที่พระมหาเฉลิมชัยจำพรรษาอยู่

รูปที่ 2 ปัจจุบันมีอายุย่าง 102 ปี คือ หลวงปู่เกลี้ยง เตชธัมโม พระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งวัดศรีธาตุ (โนนเกด) จ.ศรีสะเกษ สำหรับพระมหาเฉลิมชัย ถือได้ว่าเป็นทายาทโดยแท้จริง

      การนี้จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระประธานองค์ใหญ่ ขนาดหน้าตัก 11 ศอก       

ณ สำนักสงฆ์บ้านหนองแวง ต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ประกอบพิธีบวงสรวงวางศิลาฤกษ์ ณ มณฑลพิธีสำนักสงฆ์วัดหนองแวง ในวันพฤหัสบดี 19 มีนาคม 2552 เวลา 09.29 น.


  พิธีหล่อพระในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2552  เวลาประมาณ 09.09 น. วันเดียวเสร็จ

ติดต่อร่วมทำบุญได้ที่ พระอาจารย์สิริ ฐิตจิตโต (ตึกสังฆทาน) วัดกุนนทีรุทธาราม ห้วยขวาง ดินแดง กรุงเทพฯ โทร.08-4355-5320

พระมหาเฉลิมชัย ปภัสสโร วัดสุวรรณาราม
(วัดทอง) บางกอกน้อย กรุงเทพฯ
โทร.08-9481-9770

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง:http://www.watsuwannaram.com

wathai_101@hotmail.co

ร่วมทำบุญได้ที่

พระมหาเฉลิมชัย ปภัสสโร    บ้านเกิดของท่านเอง   

แต่มาจำพรรษาที่วัดสุวรรณาราม ****หรือ โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาบางกอกน้อย

ในนาม พระมหาเฉลิมชัย

เลขที่ 115-1-27993-0

เเขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700

ปณ. บางกอกน้อย

02-4347791

    โยมที่ร่วมทำบุญ  กรุณา  ส่งแฟกซ มาบอกด้วย  จะได้จารึกชื่อใส่หินอ่อนติดรอบฐานพระใหญ่    แฟกซ์ 02-886-1006


อนุโมทนาบุญด้วยเด้อ

   ความเห็นที่ 14 โดยคุณ : xanax วันที่ : 04 - พ.ค. - 52  เวลา 20:46:59  ,ip :58.9.xxx.xxx  แจ้งลบความเห็น
เชิญ Login เพื่อร่วมแสดงความเห็น
  Username :   
  Password :   
    Copyright©2004 Amulet2U.com. All rights reserved. Develop by NetworkDD.com.